Classificatie

 

Opengestelde classificaties zijn:

  • (Nieuwe) Industrie
  • Detailhandel
  • Horeca
  • Recreatie
  • Ambachten
  • Schrijvers


Klik hier om het formulier 'Voorstel kandidaat lid' te downloaden.

Profielschets kandidaat-lid

Bij de voordracht van een kandidaat-lid kunnen onderstaande acht punten als leidraad dienen:

1. Hij/zij vervult de classificatievacature binnen de club.
Uitgangspunt blijft de afspiegeling van de socio - demografie binnen het territorium van de club en niet het in elkaar knutselen van classificaties t.b.v. het lidmaatschap.

2. Hij/zij is beleidsbepalend of bestuurlijk betrokken in het desbetreffende bedrijf of beroep.
Voor een gezonde inbreng in de club zijn doelbewuste mensen nodig, die aan het roer staan of dat in ieder geval kunnen.

3. Hij/zij valt bij voorkeur in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar.
Bij een stringente hantering van deze regel wordt de club interessanter en blijft het niveau van kennis en communicatie bij de tijd. Als de gemiddelde leeftijd in de club te hoog is wordt het moeilijk om jongere kandidaatleden te recruteren.

4. Hij/zij heeft een brede maatschappelijke belangstelling.
Interesse voor hetgeen in de maatschappij gebeurt en – zo mogelijk - actieve participatie daarin zou een voorwaarde voor het lidmaatschap behoren te zijn.

5. Hij/zij past in een serviceclub.
Er moet bereidheid zijn om andere meningen te respecteren, eigen inzichten te relativeren.

6. Hij/zij geniet een goede reputatie.
Mensen die het met hun beroepsethiek niet zo nauw nemen horen in een Rotaryclub niet thuis.

7. Hij/zij kan een attendance van ongeveer 60% halen.
Het heeft weinig zin om mensen te benaderen die halsbrekende toeren moeten uithalen om aan hun attendanceverplichting te voldoen. De attendanceverplichting moet niet structureel als een loden last gevoeld worden.

8. Hij/zij is bereid meer tijd in Rotary te steken dan het

Bezwaren

Er kan bezwaar gemaakt worden op:

  • ethische gronden
  • persoonlijk vlak
  • als er sprake is van een ongewenste concurrentieverhouding met één van de leden


Bezwaren dienen persoonlijk of schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter van de CLC.


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.