Privacy-statement

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad, gevestigd aan C.T. Storkstraat 18, 7553 AR Hengelo, een vereniging, handelsregister 08090132 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

https://rhed.nl.

C.T. Storkstraat 18
7553 AR  Hengelo.

telefoon: +31 74 2910066.

Irma Jacobs is de Functionaris Gegevensbescherming van Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad. Zij is te bereiken via info@rhed.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, deelneemt aan activiteiten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • bankrekeningnummer.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij verzamelen deze gegevens niet tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rhed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 • Het afhandelen van uw betalingen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere relevante informatie waaronder uitnodigingen voor activiteiten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en activiteiten.


Geautomatiseerde besluitvorming

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

 • Persoonsgegevens: personalia, adres, etc van leden.
  • Bewaartermijn: tot en met het einde lidmaatschap van Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad dan wel einde van een andere verbintenis en tot het moment dat mogelijk nog bestaande vorderingen zijn voldaan.
  • Reden: Er bestaat dan geen aanleiding meer om deze gegevens te bewaren.
 • Persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten: personalia, adres, etc.
  • Bewaartermijn: tot drie (3) jaar na deelname aan een activiteit dan wel einde van een andere verbintenis en tot het moment dat mogelijk nog bestaande vorderingen zijn voldaan.
  • Reden: wij willen u kunnen informeren over relevante activiteiten.


Delen van persoonsgegevens met derden

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ten aanzien van leden kunnen deze gegevens worden verstrekt aan Rotary Nederland. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen in overleg met de Functionaris Gegevensbescherming van de Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rhed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@rhed.nl


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.